2020-01-17

Petycje

Osoby i podmioty zainteresowane złożeniem petycji do  Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śl., na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2018, poz. 870 t.j.), prosimy o zapoznanie się z informacją umieszczoną poniżej.

 

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. stanowi:

 

 Art. 63. Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

 

Sposób składania i rozpatrywania petycji określa Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2018, poz. 870 t.j.).

 

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Petycje to indywidualne lub zbiorowe propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym.

 

Zgodnie z art. 2 ust. 2 Ustawy petycja może być złożona w interesie:

 

 1. publicznym;
 2. podmiotu wnoszącego petycję;
 3. podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

 

Zgodnie z art. 2 ust. 3. Ustawy przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

 

 • zmiany przepisów prawa.
 • podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję,
 • życia zbiorowego,
 • wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego,

       mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śl.. W przypadku braku właściwości, KP PSP będąca adresatem petycji przesyła ją w terminie do 30 dni od dnia złożenia, do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję (art. 6 ust. 1.)

 

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej(art. 4 ust. 1)

 

 

Elementy składowe petycji reguluje art. 4 ust. 2 Ustawy.

 

Petycja powinna zawierać:

 1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: imię i nazwisko (petycja indywidualna); jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
 3. oznaczenie adresata petycji;
 4. wskazanie przedmiotu petycji;

 

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana prze podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję. (art. 4 ust.4)

 

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać także adres zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję. (art. 4 ust.5)

 

Jeśli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa wyżej w pkt. 1 lub 2. pozostawia się ją bez rozpatrzenia, co reguluje art. 7 Ustawy. W zależności od charakteru braków formalnych petycji (np. pisemnego upoważnienia lub zgody) KP PSP zobowiązana jest do wezwania wnoszącego petycję do uzupełnienia braków w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji.

 

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później, niż w terminie
3 miesięcy od dnia jej złożenia.

 

Petycje można składać:

 

 • listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej ul. Waryńskiego 15, 57-200 Ząbkowice Śl.,
 • osobiście w Sekretariacie Komend przy ul. Waryńskiego 15 codziennie w godz. od 7:30 do 15:30,
 • za pośrednictwem: ePUAP,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: na adres: kpzabkowice@kwpsp.wroc.pl
  z zaznaczeniem w tytule.

 

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

 

W zakresie nieuregulowanym przez Ustawę o petycjach z 11 lipca 2014 r. stosowane są przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 

W latach 2015 – 2019  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich nie odnotowała wystąpień podlegających rozpatrzeniu w trybie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się